{{'Login' | translate}}

{{ 'UsernameRequired' | translate }}
{{ 'PasswordRequired' | translate }}
{{'SignUp' | translate}}


×

{{ 'ReadRules' | translate }}

Kushtet e përdorimit

Termat dhe Kushtet e përdorimit

Ky dokument përshkruan kushtet e përdorimit të web faqes së RKK, për shfrytëzimin e online shërbimeve që ofrohen nga RKK.

Rregullat e privatësisë

Këto rregulla përshkruajnë se si RKK shfrytëzon dhe ruan informacionet të cilat i regjistroni ju gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të RKK.

RKK është i përkushtuar në ruajtjen e të dhënave tuaja. Nëse ne kërkojmë të dhëna të caktuara të cilat shërbejnë për identifikimin tuaj, ju duhet të jeni të sigurt që këto të dhëna do të shfrytëzohen vetëm në përputhshmëri me këto rregulla të privatësisë.

RKK mund të ndryshojë rregullat e privatësisë përgjatë kohës. Ju duhet të kontrolloni këtë faqe kohë pas kohe për ndryshime të mundshme.


Të dhënat që ruhen

Ne mund të mbledhim këto të dhëna:

 • Emri
 • Mbiemri
 • Emri i Prindit
 • Informatat kontaktuese: Adresa, e-mail
 • Fjalëkalimi i enkriptuar
 • Numri i telefonit
 • Qyteti

Siguria

Në mënyrë që të ndalohet qasja e paautorizuar ne kemi implementuar procedurat e nevojshme fizike, teknike dhe procedurale për ruajtjen dhe sigurinë e informacioneve të mbledhura online.

Çfarë bëjmë ne me informacionet e regjistruara

Në mënyrë që të mund të shfrytëzoni online shërbimet e RKK, ju duhet që së pari të regjistroheni dhe të plotësoni fushat e kërkuara. Të dhënat e regjistruara do të shfrytëzohen nga RKK për:

Lejimin e qasjes në raportin e juaj kreditor

Informimin tuaj në lidhje me kërkesat e parashtruara

RKK ruan të drejtën e bllokimit të një shfrytëzuesi të regjistruar, në rast të moszbatimit të kushteve të paraqitura në këtë dokument. Me këtë rast do të bllokohet qasja e atij shfrytëzuesi në online shërbimet.


Shfrytëzimi i Online i Raportit Kreditor

Pasi të jeni regjistruar, sistemi do të shfrytëzojë ID (letërnjoftimin) tuaj si Emër i përdoruesit dhe Fjalëkalimin e zgjedhur nga ju – për t’ju lejuar qasjen në RKK.

Një përdorues ka mundësi të aplikojë vetëm për veten e tij/saj (në asnjë mënyrë edhe për anëtarët e familjes së ngushtë apo palët e treta).

Terms of Use:

Terms and Conditions of Use

This document describes the terms of use of web site RKK, to use the online services offered by CRK.

Privacy rules

These rules describe how CRK uses and stores information that you record when using CRK services.

RK is committed to maintaining your data. If we ask for certain information which serve to identify you, you must be sure that this information will be used only in accordance with these rules of privacy.

CRK can change privacy rules over time. You should check this page from time to time for possible changes.

\n

Stored data

We may collect the following information:

 • Name
 • Surname
 • Middle name
 • Contact information: address, e-mail
 • Encrypted password
 • Phone number
 • City/town
\n

Safety

In order to prevent unauthorized access we have implemented procedures necessary physical, technical and procedural measures for the protection and security of information collected online.

What we do with the information recorded

In order to be able to use the online services of CRK, you must first register and fill out the required fields. Recorded data will be used by CRK:

Allowing access to your credit report

Your information in connection with the requirements set

CRK reserves the right to block a registered user, in case of non-compliance with the conditions laid down in this document. In this case will lock the user access to online services.

\n

Using Online Credit Report

Once you have registered, the system will use the ID (ID) as your User Name and Password of your choice - to allow you access to CRK.

A user is able to apply only to him / herself (in no way even to close family members or third parties).

Kushtet e përdorimit

Termat dhe Kushtet e përdorimit

Ky dokument përshkruan kushtet e përdorimit të web faqes së RKK, për shfrytëzimin e online shërbimeve që ofrohen nga RKK.

Rregullat e privatësisë

Këto rregulla përshkruajnë se si RKK shfrytëzon dhe ruan informacionet të cilat i regjistroni ju gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të RKK.

RKK është i përkushtuar në ruajtjen e të dhënave tuaja. Nëse ne kërkojmë të dhëna të caktuara të cilat shërbejnë për identifikimin tuaj, ju duhet të jeni të sigurt që këto të dhëna do të shfrytëzohen vetëm në përputhshmëri me këto rregulla të privatësisë.

RKK mund të ndryshojë rregullat e privatësisë përgjatë kohës. Ju duhet të kontrolloni këtë faqe kohë pas kohe për ndryshime të mundshme.


Të dhënat që ruhen

Ne mund të mbledhim këto të dhëna:

 • Emri
 • Mbiemri
 • Emri i Prindit
 • Informatat kontaktuese: Adresa, e-mail
 • Fjalëkalimi i enkriptuar
 • Numri i telefonit
 • Qyteti

Siguria

Në mënyrë që të ndalohet qasja e paautorizuar ne kemi implementuar procedurat e nevojshme fizike, teknike dhe procedurale për ruajtjen dhe sigurinë e informacioneve të mbledhura online.

Çfarë bëjmë ne me informacionet e regjistruara

Në mënyrë që të mund të shfrytëzoni online shërbimet e RKK, ju duhet që së pari të regjistroheni dhe të plotësoni fushat e kërkuara. Të dhënat e regjistruara do të shfrytëzohen nga RKK për:

Lejimin e qasjes në raportin e juaj kreditor

Informimin tuaj në lidhje me kërkesat e parashtruara

RKK ruan të drejtën e bllokimit të një shfrytëzuesi të regjistruar, në rast të moszbatimit të kushteve të paraqitura në këtë dokument. Me këtë rast do të bllokohet qasja e atij shfrytëzuesi në online shërbimet.


Shfrytëzimi i Online i Raportit Kreditor

Pasi të jeni regjistruar, sistemi do të shfrytëzojë ID (letërnjoftimin) tuaj si Emër i përdoruesit dhe Fjalëkalimin e zgjedhur nga ju – për t’ju lejuar qasjen në RKK.

Një përdorues ka mundësi të aplikojë vetëm për veten e tij/saj (në asnjë mënyrë edhe për anëtarët e familjes së ngushtë apo palët e treta).